Maha Shivaratri oriya photo

Maha Shivaratri oriya photo gallery

Photo gallery of Maha Shivaratri oriya festival.

Date – 27 February, 2014
Major temples – Kapilas, Lingaraj, Aradi
also known as – Jagar osha